Hướng dẫn tập viết chữ Hán, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục