Kanji tự điển Hán – Nhật – Việt, Nguyễn Mạnh Hùng, Kanji Dictionary