Lễ hội ở Mỹ, Celebration in America, sách song ngữ Việt – Anh, Nguyễn Vũ Tuấn biên dịch