Lối nói ẩn dụ trong tiếng Anh, English Guides Metaphor, Collins Cobuild by Alice Deignan, Nguyễn Thành Yến