Luyện dịch văn chương Anh – Mỹ, Nguyễn Thanh Chương