Mở rộng vốn từ Tiếng Pháp, Le vocabulaire Progressif du Francais, Lê thị Huyền Trang