Nghiên cứu đối chiếu câu cầu khiến Hán – Việt, Vũ Thị Huyền Trang ( sách chuyên khảo)