Ngữ pháp tiếng Anh dành cho người tự học, Nguyễn Hữu Quyền