IMG_5121

IMG_5122

Phiên âm tiếng Anh ( Trần Đăng Dương)

  • Sách bao gồm ba phần chính: dấu nhấn, phiên âm phụ âm và phiên âm nguyên âm
  • Phân dạng từng trường hợp xác định dấu nhấn, phiên âm cụ thể
  • Giải quyết các trường hợp biến đổi dấu nhấn và phiên âm phức tạp
  • Có ví dụ đầy đủ, rõ ràng và được phiên âm Tiếng Anh

Báo giá: 60.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com