Phương pháp luyện dịch Anh Việt Việt Anh, Dương Ngọc Dũng