Rèn luyện tư duy ngôn ngữ: an innovator’s guide to better thinking