Tuyển chọn 180 Bài luận tiếng Anh – (Kim Thư, Vân Anh, Nguyễn Phi Nga)

Bước đầu học dịch Việt – Anh (Nguyễn Hữu Dự – NXB Đà Nẵng)

Focus on education and science English:

Tiếng Anh Giáo dục và khoa học (Thiên Ân Trương Hùng – Th.S Trịnh Thanh Toản) : Không khí (Air English)

Tiếng Anh Giáo dục và khoa học (Thiên Ân Trương Hùng – Th.S Trịnh Thanh Toản) : Từ tính (Materials English)

Tiếng Anh Giáo dục và khoa học (Thiên Ân Trương Hùng – Th.S Trịnh Thanh Toản) :Năng lượng địa nhiệt (Gethermal Energy English)

Tiếng Anh Giáo dục và khoa học (Thiên Ân Trương Hùng – Th.S Trịnh Thanh Toản) :Năng lượng mặt trời (Solar energy English)

Tiếng Anh Giáo dục và khoa học (Thiên Ân Trương Hùng – Th.S Trịnh Thanh Toản) :Năng lượng sinh học (Bioenergy English)

Tiếng Anh Giáo dục và khoa học (Thiên Ân Trương Hùng – Th.S Trịnh Thanh Toản) :Âm thanh (Sound English)

Tiếng Anh Giáo dục và khoa học (Thiên Ân Trương Hùng – Th.S Trịnh Thanh Toản) :Năng lượng gió (Wind energy English)

Tiếng Anh Giáo dục và khoa học (Thiên Ân Trương Hùng – Th.S Trịnh Thanh Toản) :Nước (Water English)

Tiếng Anh Giáo dục và khoa học (Thiên Ân Trương Hùng – Th.S Trịnh Thanh Toản) :Hệ sinh thái (Ecology English)

Tiếng Anh Giáo dục và khoa học (Thiên Ân Trương Hùng – Th.S Trịnh Thanh Toản) :Nhiệt (Heat English)

Tiếng Anh Giáo dục và khoa học (Thiên Ân Trương Hùng – Th.S Trịnh Thanh Toản) :Thời tiết (Weather English)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.