Sách học tiếng Trung Quốc: 现代汉语教程 (xian dai han yu jiao cheng)