Sách học tiếng Việt cho người nước ngoài: Instant Vietnamese , NXB Tuttle

How to express 1000 different ideas with just 100 key words and phrases!!!

Sách cũng là nguồn tư liệu tham khảo quý giá cho các giáo viên muốn dạy tiếng Việt cho người nước ngoài! vvv

Báo giá: Bản mềm PDF 50.000 đ 

Liên hệ: 0988674911 Email: tailieuso@gmail.com

 

Instant Vietnamese, Sam Brier, Linh Doan