Giáo trình, tài liệu học (bản gốc, PDF)

Giáo trình, tài liệu học (bản gốc, sách xịn)

Danh sách giáo trình:

Merriam-Webster Vocabulary builder, increase your word power: 130.000 đ

Fundamentals of Psychology, the Brain, the Person, the World by Stephen M. Kosslyn, Robin S. Rosenberg : 300.000 đ sách màu xịn

Evolution and Prehistory the Human Challenge by Haviland Walrath, Prins McBride : 280.000 đ (sách màu xịn)