Sổ tay từ Hán Việt cho người mới bắt đầu học, Lại Cao Nguyện, Phan Văn Các