Tài liệu học tập dành cho sinh viên đại học dược năm thứ nhất 2015

No Comments

Sách gồm các bộ đề thi các môn đại cương và môn cơ sở năm 1, gồm cả lời giải chi tiết!

Các đề gồm:

  • đề thi môn học / học phần: toán thống kê y dược 2 ( nhiều mã đề )
  • đề thi môn học / học phân: toán cao cấp ( nhiều mã đề )
  • đề thi hết môn hóa đại cương – vô cơ ( nhiều mã đề )
  • đề kiểm tra thường xuyên – môn hóa đại cương – vô cơ ( nhiều mã đề )
  • đề thi hết môn tin học – k66, k67, k68, k69
  • đề thi vật lý I
  • đề thi vật lý đại cương ( nhiều đề )
  • đề thi hết học phần sinh học
  • đề thi môn: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – leenin I
Các đề thi năm 2012 – 2014.. Sách là tài lieu hữu ích cho sinh viên năm nhất của trường đại học dược Hà Nội.
Sách day hơn 200 trang, bán với giá 80.000 Vnđ.
liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.