Thành ngữ Anh Mỹ dẫn giải – Richard M. Spairs, Châu Văn Thuận biên dịch