Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam chọn lọc, song ngữ Việt Anh, Trần Quang Mân