Thành ngữ và thành ngữ học Tiếng Nhật, Ngô Minh Thủy