thư tình của những người nổi tiếng thế giới, song ngữ anh việt, minh anh biên soạn