Thuật chia và sử dụng động từ tiếng Pháp, conjugaison, Phạm Tuấn