Thuật viết đúng chính tả tiếng Pháp, Orthographe, Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm