Thực hành tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng, Đỗ Văn Thái