Tiếng Anh trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, Lê Huy Liêm