Tiếng Đức dành cho người Việt – Thạc sĩ: Nguyễn Văn Tuấn, Trương Văn Hùng