Tiếng Nhật hiện đại, Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học hồng bàng