Tiếng Nhật nhập môn chữ Hán, Gs. Ts Hoàng trọng Phiến, Hoàng Dương An