Tiếng pháp trên truyền hình, theo phương pháp Bienvenue en France, tập 1