Trích giảng văn học Mỹ, Nguyễn Trung Tánh, Readings in american literature, book 1 + 2