Tự điển Anh Việt bằng Hình cho trẻ em – Phạm Cao Hoàn