Từ điển Bách khoa hóa học, Hồ Sĩ Thoảng, Đặng Như Tại