Từ điển Hoa Việt anh dành cho người mới học, Trí Linh