Từ điển kiến trúc xây dựng Anh – Việt, Đỗ Hữu Vinh, english-vietnamese architect, construction dictionary