Từ điển kinh tế thương mại Việt Hán – Hán Việt, 词典宝库 中国-东盟经贸双语词典丛书

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG][​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Phần Trung Việt

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Bản word dùng để tra cứu, tìm kiếm thuận tiện
[​IMG]

Từ điển kinh tế thương mại Việt Hán – Hán Việt, 1328 trang, khoảng 61,000 thuật ngữ
词典宝库 中国-东盟经贸双语词典丛书

Báo giá: Bản mềm PDF: 120.000 đ| Mua bản mềm Online: link

Bản Word (tìm kiếm, copy text): 150.000 đ | Mua bản mềm Online: link