Từ điển kỹ thuật Anh Nhật Việt, Xây dựng, Kiến trúc, quy hoạch đô thị