Từ điển thành ngữ Anh Việt by Martin H. Manser, Châu Văn Thuận dịch