Từ điển thành ngữ tực ngữ Việt Hoa, Nguyễn Văn Khang