Từ điển Việt Anh theo chủ điểm, Chu Xuân Nguyên, Đoàn Minh