Từ điển y học anh việt, Medical dictionary, bác sĩ Phạm Ngọc Trí