Tự học 100 giờ đọc được Báo Anh, Tăng Kiến Hoa, 1969