Tự học tiếng Phạn (Sanskrit), Minh Châu, dịch tiếng sanskrit