Các trang trong bản PDF:

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Từ và ngữ khó dịch biết hỏi ai ? (expressions you want translated but don’t know how) NXB Thời Đại

676 trang

Ban biên soạn từ điển Gia Vũ, Gia Vũ Lexicographers

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ | Bản sách gốc: 150.000 đ (chưa ship) – (còn 1 cuốn)

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com