Viết nhật ký bằng tiếng Anh, Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận