Đặc điểm thành ngữ Hán Nhật trong tiếng Nhật, Nguyễn Tô Chung