Phương pháp nói và viết tiếng Anh như người bản xứ, Hồ An