So sánh các trạng từ căn bản tiếng Nhật, Dziên Hồng