Sổ tay động từ phức tiếng Nhật, Trần Thị Chung Toàn