Sử dụng tiếng anh trong Email cá nhân và công việc, Lê Huy Lâm

Cuốn sách này bao gồm:
Lời giới thiệu – Tổng quát về e mail.
Chpter 1- Personal mail (Thư cá nhân).
Chapter 2 – Business mail (Thư công việc).
Chapter 3 – Internat mail (Thư nội bộ).
Phụ lục – Các mẫu câu chào hỏi trong e maill.

Báo giá: bản mềm PDF: 30.000 đ | Mua bản mềm Online: link

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988674911 | Email: tailieuso@gmail.com