Câu chuyện học tiếng Nhật, Đinh Duy Tường, nxb Đà Nẵng